Algemene gebruiksvoorwaarden

Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer
Power Cars and Boats bv (Powercars genoemd)

Vestigingsadres  
Torhoutsesteenweg 65
8210 Zedelgem
België

Telefoonnummer
+32 (0)50 950 450

E-mailadres
info@powercars.be

Ondernemingsnummer 
0448.382.696

BTW identificatienummer
BE 0448.382.696

Gebruik van de website

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website http(s)://www.powercars.be/. Door gebruik te maken van deze website, aanvaardt u deze en verbindt u zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven en te aanvaarden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Powercars is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Powercars.

Rechtmatig gebruik

U verbindt zich er onder meer toe om de informatie niet op een onrechtmatige, onwettelijke manier te gebruiken:

 • U verbindt zich er toe om geen gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of minder efficiënt wordt gemaakt.
 • U verbindt zich er toe om de website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, voor transmissie of posting van illegaal of onrechtmatig materiaal of van materiaal dat op enige wijze ongepast is (met inbegrip van maar niet beperkt tot materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter).
 • U verbindt zich er toe om de website niet zodanig te gebruiken dat er een inbreuk wordt gepleegd op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet beperkt tot de rechten van privacy en intellectuele eigendom.
 • U verbindt zich er toe om de website niet te gebruiken voor posting en transmissie van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder voorafgaandelijke toestemming van Powercars, behalve als daarom verzocht werd door de ontvanger.

Correctheid van informatie

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typfouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Powercars te mogen claimen of te veronderstellen. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod mogelijk te maken. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Powercars streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Powercars aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Als er via de website rechtstreeks of onrechtstreeks adviezen worden gegeven voor het nemen van medische, juridische, financiële of andere persoonlijke of zakelijke beslissingen, dan worden die adviezen zonder vorm van garantie gegeven en zonder dat Powercars daarvoor aansprakelijk kan gesteld worden. U moet altijd een deskundige ter zake raadplegen voor bijkomende inlichtingen omtrent het op uw situatie toegespitste advies.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van verzending;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
 • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
 • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
 • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
 • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie op deze pagina.

Statistieken

Powercars kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browsertype of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat.

Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken

De Belgische wetgeving is van toepassing op deze website met uitzondering van de Belgische doorverwijzingsregels uit het Belgisch internationaal privaatrecht. In geval van betwistingen i.v.m. deze website zijn alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brugge bevoegd.

Privacybeleid en gebruik van cookies

Wij hebben respect voor uw privacy en het gebruik, bewaren en verwerken van persoonsgegevens. Het gebruik van deze website betekent dat u akkoord bent met ons privacybeleid. Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie vindt u in ons privacybeleid.